Biuro Rachunkowe

Minimum formalności, maksimum wygody

Poradniki

  1. Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?
  2. Jaką wybrać formę opodatkowania?
  3. Kalendarz przedsiębiorcy.
  4. Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1

 

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Sprawdź certyfikaty i tytuły

Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze doradcy podatkowego lub księgowej są certyfikaty i tytuły, jakie posiada. Osoba, która będzie zajmować się naszymi finansami powinna posiadać certyfikat księgowy.

Sprawdź ubezpieczenie OC

Istotną kwestią, która powinna zaważyć na wyborze doradców podatkowych, jest sprawdzenie ubezpieczenia OC. Każde biuro rachunkowe powinno posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę min. 10 000 euro. Takie ubezpieczenie czyni je wiarygodnymi. Dodatkowo jest to gwarancja rekompensaty dla przedsiębiorców, w przypadku powstania ewentualnych szkód na skutek nieprawidłowego świadczenia usług księgowych.

Popytaj znajomych

Bardzo popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców wybierających biuro rachunkowe jest zasięganie opinii znajomych. Sprawdźmy też, ile czasu księgowa może nam poświęcić.

Cena wyznacznikiem jakości

Korzystając z usług księgowych nie warto oszczędzać. Cena bardzo często jest wyznacznikiem jakości usług i ilości czasu, który poświęcany jest klientowi. Nie szukajmy pozornych oszczędności, bo w przyszłości może to poskutkować o wiele wyższymi nakładami kosztów. W tym przypadku to, co tańsze, wcale nie znaczy lepsze.

Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym nie podejmujmy pochopnej decyzji. Zdecydujmy się na taką kancelarię, którą - przede wszystkim - wyróżnia jakość oferowanych usług. To zawsze jest gwarancją owocnej i bezproblemowej współpracy.

Jaką wybrać formę opodatkowania?

1. Karta podatkowa

Karta podatkowa to najbardziej uproszczona forma opłacania podatku dochodowego. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Możliwość objęcia tą formą opodatkowania jest jednak ograniczona do przychodów osiąganych z niektórych, ściśle określonych, rodzajów działalności wymienionych w art. 23 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Opodatkowanie w formie karty podatkowej może być zastosowane, jeśli podatnik złoży odpowiedni wniosek (PIT-16) do właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. We wniosku podatnik musi zgłosić prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 141, poz. 1183 z późn. zm.). Podatnik rozliczający się wg karty podatkowej, wie ile zapłaci podatku w ciągu całego roku, ponadto nie składa comiesięcznych deklaracji o dochodzie, nie prowadzi żadnych ewidencji związanych z tym podatkiem, ale musi wystawiać rachunki lub faktury VAT na życzenie kupującego. W zamian nie może odliczać strat oraz powszechnych ulg i odliczeń.

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest stosunkowo wygodną i prostą formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Należy jednak pamiętać, że nie każdą działalność można rozliczać w ten sposób. Z takiej formy nie mogą korzystać m. in. właściciele aptek, lombardów, kantorów, przedstawiciele niektórych wolnych zawodów. Ryczałtu nie może również płacić przedsiębiorca, który dotychczas był zatrudniony na umowę o pracę i chce założyć własną firmę, aby wykonywać na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności, jakie wykonywał pracując dotychczas dla niego. Dokonując wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, osoba zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na dany rok podatkowy. Oświadczenie trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli rozpoczyna się działalność w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie takie należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności - nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych, właściwych według miejsca zamieszkania każdego z nich. Niezłożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu w terminie, skutkuje utratą prawa do takiej formy rozliczenia podatkowego. W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzą spis przychodów. Nie muszą natomiast ewidencjonować swoich kosztów, gdyż przy tej formie opodatkowania, nie bierze się ich pod uwagę. Należy jednak zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów. Wszystkich zapisów w ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie faktur i rachunków.

3. Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. W świetle znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który zdecydował się na formę opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych, może wybrać jedną z następujących opcji podatkowych:

* opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej: 19 %, 30 % i 40%
* opodatkowane według stawki liniowej 19 %

4. Pełna księgowość

Pełna księgowość - ta forma opodatkowania jest możliwa dla osób fizycznych i spółek osób fizycznych, których przychód z działalności przekroczył 800 000 EURO. Księgi handlowe muszą również prowadzić spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.). W przypadkach przewidzianych ustawą podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości muszą zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego firmy. Badanie takie wykonują uprawnione podmioty (biegły rewident księgowy). Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia księgowości według jej zasad wiele obowiązków i ograniczeń. Istnieje konieczność dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy. Prawidłowo prowadzone księgi handlowe posiadają jednak dużo zalet. Dają syntetyczny i analityczny obraz stanu finansowego firmy, umożliwiają śledzenie na bieżąco stanów zapasów, należności i zobowiązań, wzajemnych stosunków tych wielkości, pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami. Analizując powyższe informacje na temat form prowadzenia działalności gospodarczej nie trudno zauważyć, iż decydujący wpływ na wybór sposobu rozliczania się z fiskusem ma rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy oraz intensywność jej rozwoju.

Kalendarz przedsiębiorcy

* do 7 dnia miesiąca-termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
* do 10 dnia miesiąca-termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy-jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób)
* do 15 dnia miesiąca-termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych? jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby
* do 20 dnia miesiąca: termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28) termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji) termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad)
* do 25 dnia miesiąca: termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7) termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego termin kwartalnego rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników
* do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym-termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
* do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym-termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Pamiętaj! Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.


Nowy formularz CEIDG-1

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/13280